เงื่อนไขการให้บริการ

1. การยอมรับเงื่อนไข
Giffarine Direct ขอเรียนให้ท่านทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้เรียนให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าเมื่อมีการใช้บริการเฉพาะอย่าง เราอาจจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือกฎระเบียบในการให้บริการบางประการตามความเหมาะสม โดยเงื่อนไขต่างๆ เหล่านั้นได้รวบรวมตามเงื่อนไขนี้

2. การลงทะเบียนสมาชิก
ในการพิจารณาถึงการใช้บริการของเว็บไซต์นี้ ท่านควรที่จะให้รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวของท่านเองตามความเป็นจริง ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และครบถ้วนสมบูรณ์ โดยกรอกลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียน (รายละเอียดดังกล่าว ถือว่าเป็นข้อมูลการลงทะเบียน) ท่านอาจจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลของท่านให้ถูกต้องอยู่เสมอ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง และสมบูรณ์ หากท่านให้รายละเอียดใดๆ ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง และไม่สมบูรณ์ หรือ มีเหตุผลที่ทำให้เชื่อว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นเท็จ ทาง Giffarine Direct มีสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยกเลิกสมาชิกภาพของท่านที่มีต่อเรา และปฏิเสธที่จะให้การบริการใดๆ ทั้งที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและที่จะดำเนินการในอนาคตได้

3. นโยบายความเป็นส่วนตัว
ข้อมูลในการลงทะเบียน และรายละเอียดอื่นๆ ของท่าน มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

4. ระเบียนสมาชิก รหัสผ่าน และการรักษาความปลอดภัย
เมื่อท่านผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนโดยเสร็จสมบูรณ์แล้ว ท่านจะได้รับรหัสผ่าน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของท่าน ในการเก็บรักษารหัสผ่านและข้อมูลต่าง ๆ ไว้เป็นความลับ รวมถึงการรับผิดชอบโดยตรงต่อการใช้รหัสผ่าน ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในเว็บไซต์นี้และที่จะเกิดขึ้นตามมา ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ Giffarine Direct ทราบโดยทันที ในกรณีที่มีการละเมิดการใช้รหัสผ่านของท่านในการดำเนินกิจกรรมใดๆ ภายใต้การให้บริการของเรา หรือมีการฝ่าฝืนระบบรักษาความปลอดภัยใดๆ ท่านต้องรับรองว่าท่านได้ออกจากการใช้บริการ (Logout) โดยรหัสผ่านของท่านทุกครั้งที่สิ้นสุดการใช้บริการในแต่ละครั้ง Giffarine Direct จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น จากการที่ท่านไม่ยอมปฎิบัติตามกฎข้อนี้

5. ห้ามนำการบริการไปทำการจำหน่ายต่อ
ท่านต้องไม่นำส่วนหนึ่งส่วนใดของการบริการ ประโยชน์ของบริการหรือการเข้าสู่การบริการไปทำซ้ำ เลียนแบบ ขายต่อ หรือกระทำการใด ๆ ที่มีจุดประสงค์ทางการค้า

6. การแก้ไข-ดัดแปลงการให้บริการ
Giffarine Direct ขอสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลง-แก้ไข หรือหยุดการให้บริการ อย่างชั่วคราวหรือโดยถาวร (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) โดยปราศจากการแจ้งให้ท่านได้ทราบก่อน และ Giffarine Direct จะไม่รับผิดชอบต่อท่าน หรือต่อกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านอื่นใด ต่อการแก้ไข-ดัดแปลง การงด การหยุดให้บริการที่เกิดขึ้นนี้

7. การสิ้นสุดการให้บริการ
Giffarine Direct อาจระงับรหัสผ่าน หรือการใช้บริการ และย้ายหรือลบทิ้งเนื้อหาใดๆ ภายใต้การให้บริการของเรา หากท่านกระทำการใดๆ ที่ถือเป็นการละเมิดต่อเงื่อนไขการให้บริการ Giffarine Direct อาจจะงดการให้บริการแก่ท่าน ซึ่งการงดให้บริการนี้ เราอาจไม่แจ้งให้ท่านทราบก่อนเป็นการล่วงหน้า และเราอาจต้องยุติ หรือลบทะเบียน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับท่านออก นอกจากนี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อท่าน สำหรับการสิ้นสุดของการเข้าสู่การบริการ

8. ลิขสิทธิ์
ท่านต้องทำความเข้าใจว่า บริการใดๆ หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ก็ตาม ที่ถูกใช้ในการเชื่อมต่อกับการให้บริการของ Giffarine Direct มีลิขสิทธิ์ และรายละเอียดที่เป็นความลับ ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นๆ นอกจากนี้ เนื้อหาที่อยู่ในโฆษณา หรือรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อท่าน ผ่านการให้บริการของ Giffarine Direct หรือผู้ลงโฆษณา ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการให้บริการ สิทธิบัตร หรือกฎหมายอื่นๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว ท่านต้องไม่นำผลงานที่เราให้บริการ หรือซอฟต์แวร์โดยทั้งหมด หรือเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใด ไปทำการดัดแปลง แก้ไข ให้เช่า ขาย จำหน่าย และแจกจ่าย นอกเสียจากท่านจะได้รับการอนุญาตจากเรา หรือ ผู้โฆษณาใน Giffarine Direct ยินดีให้สิทธิ์และอนุญาตเป็นการส่วนตัว ที่ไม่สามารถโยกย้ายถ่ายโอนได้ เพื่อให้ท่านได้ใช้รหัสของซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ไม่อนุญาตให้ท่าน (และกลุ่มบุคคลที่ 3) นำไปก๊อปปี้ ดัดแปลง แก้ไข หรือทำในทางตรงกันข้ามกัน หรือพยายามที่จะค้นหารหัสของสิ่งอื่นใด เพื่อการขาย โอน สิทธิ์ซอฟต์แวร์ ท่านไม่ควรดัดแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์ในรูปแบบใดๆ หรือดัดแปลงแก้ไขรุ่นของซอฟต์แวร์ รวมทั้งการมีวัตถุประสงค์ที่จะเข้าสู่การบริการด้วยวิธีการอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้งานโดยปกติของเว็บไซต์นี้

9. เครื่องหมายการค้า
ห้ามนำเครื่องหมายการค้า และบริการ รวมทั้งโลโก้ต่างๆ ของ Giffarine Direct ไปกระทำการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเสียจากได้รับการอนุญาตแล้วเท่านั้น

10. การไม่ยอมรับ-การไม่รับรอง
ท่านควรทำความเข้าใจโดยชัดเจนและยอมรับว่า การใช้บริการของท่านถือเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว เราไม่รับรองว่าบริการของ Giffarine Direct จะตรงตามความต้องการของท่านหรือไม่ บริการต่างๆ จะปลอดภัย ไม่ถูกรบกวน หรือไม่เกิดความผิดพลาดขึ้น สิ่งที่ได้รับจากการบริการจะถูกต้อง หรือเชื่อถือได้แน่นอน คุณภาพของผลิตภัณฑ์-บริการ-รายละเอียด หรือสิ่งอื่นที่ท่านได้สั่งซื้อ จะตรงตามความต้องการของท่าน ความผิดพลาดในซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไขทันที

สิ่งใดๆ ที่ถูกดาวน์โหลด หรือได้รับผ่านทางการให้บริการ ถือเป็นสิ่งที่กระทำโดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาไตร่ตรอง และความเสี่ยงของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว และท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ที่อาจจะเกิดกับระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือ การสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลมาจากการดาวน์โหลดสิ่งนั้นๆ

11. การจำกัดความรับผิดชอบ
Giffarine Direct จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของการสูญเสียกำไร ผลประโยชน์ ข้อมูล หรือความสูญเสียอื่นๆ ที่ไม่สามารถจับต้องได้ อันเป็นผลเนื่องมาจากการใช้ หรือการไร้ความสามารถที่จะใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าและบริการทดแทน อันเป็นผลมาจากการสั่งซื้อหรือได้มาซึ่งสินค้า และบริการนั้นๆ จากการใช้บริการ การส่งต่อข้อมูล หรือการเข้ามายังบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต คำชี้แจง หรือการปฏิบัติของกลุ่มบุคคลที่ 3 ต่อการใช้บริการ หรือ เนื้อหาสาระใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ

Powered By OpenCart
กิฟไดเร็คท์ © 2023